VERGİ DANIŞMANLIĞI / RİSK DENETİMİ HİZMETLERİ

VERGİ DANIŞMANLIĞI / RİSK DENETİMİ HİZMETLERİ

Vergi ihtilafları mükellefler için ağır bir hukuki ve yönetsel süreç gerektirmektedir. Vergi ihtilaflarında iki taraf vardır. Bunlardan biri devletin gücünü arkasına almış vergi denetim elemanları diğer ise mükelleftir. Denetim elemanları çoğu zaman tarafsız ve mükellef haklarına saygılı davranmaktadırlar. Ancak bazen istemeden de olsa bunun tersi ile karşılaşılabilmektedir. Diğer yandan maliye idaresi ile yargı mercileri arasında farklı görüşler hakim olabilmektedir. Her iki durumu da göz önüne aldığımızda vergi ihtilaflarına ait hukuki ve yönetsel süreçlerin yönetiminin konunun uzmanları tarafından yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Vergi ihtilafları ile ilgili olarak verdiğimiz hizmetler ana başlıklar halinde aşağıdaki şekildedir;

  • Vergi incelemesine tabi tutulmuş olan mükelleflerimiz adına denetim elemanlarına gerekli bilgi ve belgelerin aktarılmasına yardımcı olmak,
  • Vergi ihtilafına düşülmesi halinde ihtilaf yaratan konu ile ilgili görüşmelerin yürütülmesi suretiyle müşterilerimizin haklarını savunmak,
  • Vergi ihtilaflarıyla alakalı olarak uzlaşma veya dava yolunun seçimi hususunda müşterilerimizi bilgilendirmek,
  • Uzlaşma yoluna gidilmesi halinde uzlaşma komisyonu müracaatlarını hazırlanmak,
  • Müşteri ile birlikte uzlaşma görüşmelerine katılmak,
  • Vergi ihtilaflarıyla alakalı dava yoluna gidilmesi halinde dava dilekçelerinin hazırlanmasına destek vermek,
  • Dava sürecinde gerektiğinde duruşmalara katılarak müşterimizin haklarının savunulmasına yardımcı olmak,

Vergiye ilişkin risk denetimi konusu ise, şirketlerin zamanaşımı süresi içinde kalan vergilendirme dönemlerine ilişkin olası bir vergi denetimi altında oluşabilecek vergi aslı, vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammının toplamının hesaplanmasını kapsamaktadır. Vergi kanunları açısından zaman aşımı süresinin beş yıl olması göz önüne alındığında vergi risk denetimi genelde geriye doğru beş yıl için yapılmaktadır. Ancak, yapılandırma ve mali af kanunları ile getirilen imkânlardan yararlanan firmalar için bu süre daha kısa tutulabilmektedir. Söz konusu denetimle, firmaların incelenen dönemleri ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek tüm vergi riskleri ortaya konmakta, riskin gerçekleşmesi halinde tespit edilecek konular hakkında mükellefin hangi haklarının olduğu ve cezalarda indirim veya artırımlar hususları ayrıntılı bir şekilde yönetime raporlanmaktadır. Ayrıca Müşterilerimize danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler de verilmektedir;

  • Muhasebe ve vergi konularında danışmanlık yapmak,
  • Müşterilerimizin mevzuattan uzak kalmamalarını sağlamak maksadıyla mevzuat değişikliklerinde İş Bültenler yayınlamak,
  • Müşterilerimizin soru ve sorunlarını; telefon, faks ve e-posta yoluyla veya bizzat firmalarında ziyaret ederek en kısa sürede cevaplamak ve çözümlemesine yardımcı olmak,